ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางปิยวรรณ กระสันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเคียนซา ครั้งที่ 2/2567
**📌เพื่อพิจารณา รายงานสถานะการเงินของกองทุนประจำเดือน และประจำไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ 2567
**📌เพื่อพิจารณา โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ชุมชนกะพ้อจันทน์
**📌เพื่อพิจารณาโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ชุมชนในบ้านร่วมใจ
**📌เพื่อพิจารณา โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2567
***📌เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายของกองทุนหลักประกันสุขภาพและวาระอื่นๆที่สำคัญ
🔰โดยมี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา สาธารณสุขอำเภอเคียนซา ท้องถิ่นอำเภอ โรงพยาบาลเคียนซา กรรมการชุมชนกะพ้อจันทน์ และกรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางปิยวรรณ กระสันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเคียนซา ครั้งที่ 2/2567 **📌เพื่อพิจารณา รายงานสถานะการเงินของกองทุนประจำเดือน และประจำไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ 2567 **📌เพื่อพิจารณา โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ชุมชนกะพ้อจันทน์ **📌เพื่อพิจารณาโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ชุมชนในบ้านร่วมใจ **📌เพื่อพิจารณา โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2567 ***📌เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายของกองทุนหลักประกันสุขภาพและวาระอื่นๆที่สำคัญ 🔰โดยมี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา สาธารณสุขอำเภอเคียนซา ท้องถิ่นอำเภอ โรงพยาบาลเคียนซา กรรมการชุมชนกะพ้อจันทน์ และกรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา

8

20 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเคียนซา 
📌เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่1/2567) 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเคียนซา 
🔰โดยมี ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ทรงคุณวุฒิ สาธารณสุขอำเภอ ประธานกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเคียนซา และผู้แทนประชาคม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเคียนซา 📌เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1/2567) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเคียนซา 🔰โดยมี ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ทรงคุณวุฒิ สาธารณสุขอำเภอ ประธานกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเคียนซา และผู้แทนประชาคม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

2

20 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ ณ ที่ทำการชุมชนในบ้านร่วมใจ

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ ณ ที่ทำการชุมชนในบ้านร่วมใจ

4

20 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงรอบบ้านและให้คำเเนะนำสุขศึกษาเบื้องต้น พร้อมเเจกสเปรย์กำจัดยุงในบ้าน เเละทรายอเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงรอบบ้านและให้คำเเนะนำสุขศึกษาเบื้องต้น พร้อมเเจกสเปรย์กำจัดยุงในบ้าน เเละทรายอเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย

21

3 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมทั้ง นายอัฐชัย ดุลยพัชร์ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบใบรับรองการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน หลักสูตร เสื้อมัดย้อม DIY สร้างอาชีพ ระยะสั้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมทั้ง นายอัฐชัย ดุลยพัชร์ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบใบรับรองการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน หลักสูตร เสื้อมัดย้อม DIY สร้างอาชีพ ระยะสั้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา

25

1 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 โดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน

27

30 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ชุมชนกะพ้อจันทน์ ณ ที่ทำการชุมชนกะพ้อจันทน์

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ชุมชนกะพ้อจันทน์ ณ ที่ทำการชุมชนกะพ้อจันทน์

21

30 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลเคียนซา ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ ร่วมกันพัฒนาวัดเพ็งประดิษฐาราม

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลเคียนซา ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ ร่วมกันพัฒนาวัดเพ็งประดิษฐาราม

19

30 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างเทศบาลตำบลเคียนซาในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยมีนายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดเพ็งประดิษฐาราม

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างเทศบาลตำบลเคียนซาในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยมีนายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดเพ็งประดิษฐาราม

18

29 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ ณ ที่ทำการชุมชนในบ้านร่วมใจ

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ ณ ที่ทำการชุมชนในบ้านร่วมใจ

19

26 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. 
นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา 
พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567

วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567

25

23 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567

วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567

22

23 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น.นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน หลักสูตร เสื้อมัดย้อม DIY สร้างอาชีพ ระยะสั้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น.นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน หลักสูตร เสื้อมัดย้อม DIY สร้างอาชีพ ระยะสั้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา

25

23 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. 
นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สวนสาธารณะกะพ้อจันทน์เทศบาลตำบลเคียนซา

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สวนสาธารณะกะพ้อจันทน์เทศบาลตำบลเคียนซา

21

22 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก กองทุนหลักประกัน 
     สุขภาพเทศบาลตำบลเคียนซา ปีงบประมาณ 2567

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก กองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลตำบลเคียนซา ปีงบประมาณ 2567

26

18 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ นายชวน อิสสระทะ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก กองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลตำบลเคียนซา ปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ นายชวน อิสสระทะ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก กองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลตำบลเคียนซา ปีงบประมาณ 2567

26

18 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 08.00น.เทศบาลตำบลเคียนซา โดยนายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลตำบลเคียนซา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ชุมชนกะพ้อจันทน์ ชุมชนในบ้านร่วมใจ กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเคียนซา ร่วมโครงการการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยนายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซา เป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธารณะกะพ้อจันทน์เทศบาลตำบลเคียนซา

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 08.00น.เทศบาลตำบลเคียนซา โดยนายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลตำบลเคียนซา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ชุมชนกะพ้อจันทน์ ชุมชนในบ้านร่วมใจ กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเคียนซา ร่วมโครงการการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยนายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซา เป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธารณะกะพ้อจันทน์เทศบาลตำบลเคียนซา

32

13 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเคียนซา เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโครงการ และเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นอำเภอ อปท.ในเขตอำเภอเคียนซา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเคียนซา เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโครงการ และเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นอำเภอ อปท.ในเขตอำเภอเคียนซา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา

41

25 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 
โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนกะพ้อจันทน์ คณะกรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนกะพ้อจันทน์ คณะกรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา

43

22 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลเคียนซาเข้าร่วมพิธีบวชต้นจันทน์กะพ้อ 
📌 โดยนายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซา เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ หน่วยงานราชการต่างๆ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเคียนซา เนื่องในเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2567ณ ริมเขื่อนท่าน้ำวัดเพ็งประดิษฐาราม

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลเคียนซาเข้าร่วมพิธีบวชต้นจันทน์กะพ้อ 📌 โดยนายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซา เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ หน่วยงานราชการต่างๆ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเคียนซา เนื่องในเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2567ณ ริมเขื่อนท่าน้ำวัดเพ็งประดิษฐาราม

46

11 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...