กองคลัง
 • ----ว่าง---

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางจรีพร อิสสระทะ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

 • นางสาวยุพาพร ชุมแป้น

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

 • นางสาวฐรินดา เพชรพริ้ม

  นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

 • นางทิพวัลย์ วิเชียร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวสโรชา แซ่บ่าง

  คนงาน