สภาเทศบาลฯ
 • นายยุทธพงศ์ เมาลีกุล

  ประธานสภาเทศบาล

 • นายประจักษ์ สุริยาพิทักษ์

  รองประธานสภาเทศบาล

 • นางสาวณิชารีย์ ศรีคำ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายมานศักดิ์ เฮนะเกษตร

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายเทิดศักดิ์ ลิ้มเจษฎาพงษ์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายประดิษฐ์ ปลอดภิญโญ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายวิชัย แก้ววงษ์ล้อม

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายธราดล แซ่ลิ้ม

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นายอำนวย กองแก้ว

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นายจรัล กมลจิตรุ่งเรือง

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นายถนัด แซ่ลิ้ม

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นายนุกุูล คุ้มประยูร

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2