คณะผู้บริหาร
 • นายอภิชาติ สวัสดี

  นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

  โทร. 091-935-9899

 • นายสุเทพ ฮั่นสกุล

  รองนายกเทศมนตรี

  โทร. 095-018-8585

 • นางปิยวรรณ กระสันต์

  รองนายกเทศมนตรี

  โทร. 095-075-7373

 • นายจรูญ ฮั่นสกุล

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

  โทร. 095-083-3223

 • นายชวน อิสสระทะ

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

  โทร. 093-581-3542

 • นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย

  ปลัดเทศบาล

  โทร. 095-297-8889

 • นายสุวิทย์ จีนพัฒน์

  รองปลัดเทศบาล

  โทร. 094-594-8991