กองการประปา
 • นายสุวิทย์ จีนพัฒน์

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประปา

 • นายวินัย มานอก

  เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

 • นางจิรนันท์ จตุมิตร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายทองคำ ทุมวงษ์

  พนักงานผลิตน้ำประปา