สำนักปลัด
 • นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย

  ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

 • นายสุวิทย์ จีนพัฒน์

  รองปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

 • นางสาวขนิษฐา มีเพียร

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • นางสาวหทัยชนก ขุนชัย

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางสาวกนกวรรณ รักสวัสดิ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นายจารึก ชูราศรี

  เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

 • นายกฤษฎา บุญปก

  นิติกรชำนาญการ

 • นางวิไลภรณ์ บุญรอดรักษ์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวจุรีรัตน์ รักชาติ

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

 • นายณัฏฐ์ ศรีนาค

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางสาวเจตนาถ แซ่เจี่ย

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางสาววิชยา ชูศรี

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวปภาดา นาคกุล

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวพิณสุวรรณ สุวรรณศักดิ์

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 • นางสาววริศรา วุฒิพงษ์

  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

 • นายดำรงค์ แซ่ลิ้ม

  พนักงานขับรถยนต์

 • ----ว่าง---

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวจันทร์จิรา สวัสดิ์รักษา

  คนงาน

 • นายสุพจน์ คงปาน

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายชยพล ชุติมันต์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายกิตติชัย อ่อนทอง

  พนักงานดับเพลิง

 • นายพิทักษ์ ถ้ำจันทร์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายกิตติศักดิ์ มลิวัล

  คนงานดับเพลิง