กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • ----ว่าง---

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • ----ว่าง----

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • นายปัญญา เลิศตาปี

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวนุจภรณ์ เพชรหีต

  คนงาน

 • นายศุภชัย สุดใหม่

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ